कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत


परिचय

कर्णाली प्रदेशको पशुपन्छी व्यवासायाको प्रचुर संभावनालाई केन्द्रमा राखी पशुपालक कृषक, उधमी, व्यवसायी तथा पेशाकर्मिको मागलाई संबोधनगर्न र पशु सेवा कार्यक्रमलाई विशिष्टिकृत गर्न नेपाल सरकारको निर्णयद्वारा संघिय संरचना अनुरुप भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश मातहत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको गठन भई मिति २०७५ भाद्र २७ गते स्थापना र संचालन भएकोमा कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/०६/०६ को निर्णय अनुसार पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सुर्खेतको कार्यभार समेत हेर्ने गरी पशुपन्छी विकास निर्देशनालयको नामबाट सांगठानिक संरचना भए बमोजिम मिति २०७६/०७/०३ गते यस पशुपन्छी विकास निर्देशनालयको स्थापना भई संचालन भयो| यस निर्देशनालयले कर्णाली प्रदेश भित्रका ९ वटा पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयहरु र पशु सेवासंग सम्बन्धित अन्य प्रादेशिक, स्थानीयतह तथा संघीय कार्यालयहरुबीच समन्वय गरि प्रदेश भित्रका पशु विकास संबन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको योजना तर्जुमा, सुपारीवेक्षेण, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने कार्य गर्दै आईरहेको छ|

उदेश्य
 • १. पशुपन्छी तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उत्पाडकत्वमा वृद्धिगर्ने |
 • २. परम्परागत एवं निर्वाहमुखी पशुपन्छीपालनलाई व्यवसायीकरण गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई पशुपन्छीजन्य पदार्थ (दुध , दुग्ध पदार्थ , मासु , अण्डा) उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भर वनाई कुपोषण हटाउने तथा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने तथा पशुपन्छीजन्य पदार्थ निर्यतउन्मुख गराउने|
 • ३. पशुपन्छी उत्पादक कृषक, समुदाय, सहकारी संस्था एवं उद्धमीहरुलाई प्राबिधिक सेवा, उन्नत नश्ल, दाना र आहारा, पशु स्वास्थ्य सेवा, सुलभ ऋण र पशु बिमा जस्ता सेवा उपलब्ध गराउने र व्यावसायिकपशुपन्छीपालन, श्रोत विकास तथा बजार व्यवस्थापन आदि कार्यमा निजी क्षेत्रसंग सकृय सहकार्य गर्ने|
 • ४. पशुपन्छी उत्पादन, पशुपन्छीजन्य उद्द्योग स्थापना र पशुपन्छीजन्य व्यापारलाई प्रोत्साहन दिई रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गर्न|
 • ५. पशुपन्छीजन्य उद्द्योग व्यवसायसंग सम्बन्धित सामाग्रीहरुको गुणस्तर निर्धारण, सुधार तथा नियमन गर्ने|
 • ६. लोपोन्मुख प्रजाति र नश्लका पशुपन्छीहरुको पहिचान, संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्दै लैजाने|
 • ७. पशुपन्छी बिकासको क्षेत्रलाई नविनतम खोजमा आधारित, प्रबिधियुक्त, बिशिष्टीकृत, परिणाममूखी र प्रतिस्पर्धी बनाउदै लैजाने|
 • ८. पशुपालनको माध्ययम्बाट अर्गानिक फर्मिंगमा जोड दिदै जाने|
 • योजना
 • १. स्थान विशेषको संभाव्यताको आधारमा बाली विशेष क्षेत्रहरुको पहिचान गरी संभाव्य बालीको व्यवसायिक उत्पादनमा जोड दिने।
 • २. कृषि उद्यमी‚ निजी क्षेत्र‚ अनुसन्धान केन्द्र‚ कृषि विश्वविद्यालयको सहभागितामा कृषि प्रविधिहरुको विकास टेवा पुर्याउन प्रचार प्रसार गर्ने र श्रोत केन्द्रहरुको विकास एवं विस्तार गर्ने ।
 • ३. कृषि मूल्य र बजार सूचनाहरुको संकलन‚विश्लेषण र प्रवाह गर्नुका साथै बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने।
 • ४. कृषि उत्पादनलाई कृषिजन्य उद्योगसँग आवद्ध गराउँदै लगी उत्पादन र उद्योगबीच तादम्यता राख्ने।
 • ५. भूवनोटको अधिकतम सदुपयोग गरी बाली विविधिकरण‚ व्यवसायीकरण‚व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने किसिमका उत्पादन कार्यक्रम संचालन गर्ने।
 • ६. सिंचित क्षेत्रमा सघन बाली उत्पादन‚साना सिंचाई लगायत कृषि उत्पादनशील क्षेत्रमा जलश्रोतको सदुपयोगमा प्राथमिकता दिने।
 • ७. पिछडिएका कृषक‚महिलाको उत्थानलाई लक्षित गरी कृषि विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • ८. कृषि पर्यटनको विकास तथा विस्तारमा जोड दिने।
 • ९. स्थानीय‚रैथाने‚लोपोन्मुख बाली वस्तुहरुको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा उपयोगमा बढावा दिने।
 • १०. खेतीयोग्य जग्गा बाझो राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै बाझो जग्गा सदुपयोगका लागी योजना‚ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिने।
 • ११. कृषिउपज उत्पादन‚प्रशोधन‚ भण्डारण एवं वितरण प्रणालीमा प्रविधि विकास‚ अनुसरण‚ अवलम्बन‚ उत्पादन र भण्डारणका क्रममा हुने हानी नोक्सानी न्युनीकरण प्रविधि अवलम्वनमा जोड दिने।
 • © 2020 Copyright : पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.