प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

विरेन्द्रनगर, कर्णाली प्रदेश

शिर्षक
पशु बधशाला तथा बधस्थल कार्यविधि, २०७५
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१२-०६ डाउनलोड
पशु संकलन केन्द्र कार्यविधि, २०७५
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१२-०३ डाउनलोड
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१२-०४ डाउनलोड
सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधी, २०७५
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-११-०८ डाउनलोड
पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७५
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-११-०८ डाउनलोड
पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड
दुग्ध व्यवसाय कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड
विशिष्ट जातका पंक्षी प्रवर्धन कार्यविधि २०७६
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड